Team

FOUNDING MEMEBERS

Mashrur H. Shurid
Arafat Al Mahmud
Mohammad Saifullah Mithu

ADVISORS

Syed Ali Azher
Abu Sayem
M.A. Rahim
Khondkar Rezaur Rahman
Anwarul Abedin
Zaved Akhter
M.A. Salam
KM Monsurul Aziz