Team

FOUNDING MEMEBERS

Mashrur H. Shurid
Mohammad Saifullah Mithu

ADVISORS

Syed Ali Azher
Abu Sayem
M.A. Rahim
Khondkar Rezaur Rahman
Anwarul Abedin
Zaved Akhter
M.A. Salam
KM Monsurul Aziz